Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
financier
[fai'nænsiə]
|
danh từ
chuyên gia tài chính
nhà tư bản tài chính, nhà tài phiệt
người xuất vốn, người bỏ vốn