Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
fibula
['fibjulə]
|
danh từ, số nhiều fibulae ; fibulas
(giải phẫu) xương mác
khoá (ở ví, ở cặp)