Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
feller
['felə]
|
danh từ
người đốn cây
người đồ tễ (giết trâu bò)
bộ phận viền (ở máy khâu)