Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
extremely
[iks'tri:mli]
|
phó từ
vô cùng, cực độ, cực kỳ