Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
expanse
[iks'pæns]
|
danh từ
dải, dải rộng (đất...)
sự mở rộng, sự phát triển, sự phồng ra