Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
exam
[ig'zæm]
|
danh từ
(thông tục) cuộc kiểm tra; cuộc thi
những cuộc thi trong nhà trường