Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
everliving
[,evə'liviη]
|
tính từ
tồn tại vĩnh viễn, bất diệt