Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
evergreen
['evəgri:n]
|
danh từ
(thực vật học) cây thường xanh
( số nhiều) cây xanh trang trí