Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ever more
|
thành ngữ
tăng dần lên; ngày càng nhiều
cô ấy ngày càng lo lắng khi cuộc phỏng vấn tiếp tục