Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
etching
['et∫iη]
|
danh từ
sự khắc axit; thuật khắc axit
bản khắc axit