Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
essence
['esns]
|
danh từ
tinh chất (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
bản chất, thực chất
cốt lõi, điều cốt yếu
nước hoa