Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
energid
['enədʒid]
|
danh từ
(sinh học) thể nguyên sinh; chất nguyên sinh hoạt động