Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
end-all
['end'ɔ:l]
|
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự kết thúc
điều kết thúc, điều chấm dứt