Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
drought
[draut]
|
Cách viết khác : drouth [drauθ]
danh từ
hạn hán
(từ cổ,nghĩa cổ) sự khô cạn; sự khát