Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
doxology
[dɔk'sɔlədʒi]
|
danh từ
(tôn giáo) bài kinh ca ngợi Chúa Giêxu