Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
donkey-engine
['dɔηki,endʒin]
|
danh từ ( (cũng) donkey )
(kỹ thuật) cần trục hơi nước (trên tàu thuỷ)