Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
dishonest
[dis'ɔnist]
|
tính từ
không lương thiện, bất lương
không thành thật, không trung thực