Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
discovery
[dis'kʌvəri]
|
danh từ
sự khám phá ra, sự tìm ra, sự phát hiện ra
phát kiến, điều được khám phá, điều được phát hiện
sự để lộ ra (bí mật...)
nút mở, nút gỡ (trong một vở kịch...)