Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
dirge
[də:dʒ]
|
danh từ
bài ca trong lễ truy điệu
bài hát buồn