Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
diffusion
[di'fju:ʒn]
|
danh từ
sự truyền tin; sự truyền bá; sự phổ biến
sự khuếch tán ánh sáng
sự rườm rà, sự dài dòng