Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
dieback
['daibæk]
|
danh từ
điều kiện của cây gỗ khi các mầm con bị sâu bọ ăn hết