Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
devotional
[di'vou∫ənl]
|
tính từ
mộ đạo, sùng đạo
có tính chất cầu nguyện