Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
determinative
[di'tə:minətiv]
|
tính từ
xác định, định rõ
quyết định
(ngôn ngữ học) hạn định
danh từ
cái định lượng
cái quyết định
(ngôn ngữ học) từ hạn định