Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
depravity
[di'præviti]
|
danh từ
sự đồi bại, sự trụy lạc
hành động đồi bại, hành động trụy lạc