Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
dentist
['dentist]
|
danh từ
người làm công việc hàn, làm sạch, nhổ răng và lắp răng giả; nha sĩ