Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
deflation
[di'flei∫n]
|
danh từ
sự tháo hơi ra, sự xẹp hơi
(tài chính) sự giải lạm phát, sự giảm phát