Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
decolonize
[di:'kɔlənaiz]
|
Cách viết khác : decolonise [di:,kɔlənaiz]
động từ
trao nền độc lập, phi thực dân hoá