Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
cummerbund
['kʌməbʌnd]
|
danh từ
( Anh-Ấn) khăn thắt lưng