Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
cryogen
['kraiədʒin]
|
danh từ
(hoá học) hỗn hợp lạnh, hỗn hợp sinh hàn