Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
cookery-book
['kukəri'buk]
|
Cách viết khác : cookbook ['kukbuk]
danh từ
sách dạy nấu ăn