Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
contradictiousness
[,kɔntrə'dik∫əsnis]
|
danh từ
tính hay nói trái lại; tính hay nói ngược lại
tính hay cãi lại, tính hay lý sự cùn