Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
contractual
[kən'træktjuəl]
|
tính từ
bằng hợp đồng, bằng giao kèo, bằng khế ước