Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
color
['kʌlə]
|
danh từ & động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) colour