Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
codswallop
['kɔdz,wɔlɔp]
|
danh từ
chuyện ba lăng nhăng, chuyện tầm phào