Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
climbing
['klaimiη]
|
danh từ
sự leo trèo
khung chơi leo trèo của trẻ em