Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
cleanliness
['klenlinis]
|
danh từ
tính sạch sẽ, tình trạng sạch sẽ