Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
claustrophobia
[,klɔ:strə'phoubiə]
|
danh từ
nỗi lo sợ mình bị giam giữ