Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
cinematheque
[,sinimə'tek]
|
danh từ
rạp chiếu bóng chuyên chiếu phim cổ điển và tiền phong