Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
chimpanzee
[,t∫impən'zi:]
|
danh từ
(động vật học) con tinh tinh (vượn)