Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
cartel
[kɑ:'tel]
|
Cách viết khác : kartell [kɑ:'tel]
danh từ
(kinh tế) các-ten
sự phối hợp hành động chung (giữa các nhóm (chính trị))
sự thoả thuận giữa hai nước đang đánh nhau (về việc trao đổi tù binh...)
việc trao đổi tù binh
sự thách đấu gươm