Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bust-up
['bʌstʌp]
|
danh từ
sự đổ vỡ quan hệ hôn nhân