Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bowling
['bouliη]
|
danh từ
trò chơi lăn bóng gỗ
động tác phát bóng (môn cricket)