Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
boutique
[bu:'ti:k]
|
danh từ
cửa hàng nhỏ bán quần áo và các mặt hàng mới ra