Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bookstore
['bukstɔ:]
|
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hiệu sách