Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
boogie-woogie
['bu:gi,wu:gi]
|
Cách viết khác : boogy-woogy ['bu:gi,wu:gi]
danh từ
điệu nhạc bugi-ugi
điệu nhảy bugi-ugi