Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bogy
['bougi]
|
Cách viết khác : bogey ['bougi]
danh từ
ma quỷ, yêu quái, ông ba bị