Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
block plane
['blɔk'plein]
|
danh từ
cái bào gọt (của thợ mộc)