Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
biogas
['baiou,gæs]
|
danh từ
chất khí đốt đặc biệt là mêtan, lấy từ phân và những chất thải sinh học