Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bin
[bin]
|
danh từ
thùng
túi vải bạt (để hái hoa bia)
thùng đựng rượu