Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bibelot
[bibə'lou]
|
danh từ
đồ mỹ nghệ (bày ở tủ kính)
cuốn sách thu nhỏ